Raure 2015

Ajuntament de Ginestar

En aquesta edició s'ha creat un logotip amb empelts gràfics i tipogràfics, reflex de la filosofia de les jornades que pretenen convergir la vida contemporània rural amb la tradició. Tota la papereria està impresa sobre paper kraft, reciclat i després arrugada i rebregada amb molta cura.


En esta edición se ha creado un logotipo con injertos gráficos y tipográficos, reflejo de la filosofía de las jornadas que pretenden converger la vida contemporánea rural con la tradición. Toda la papelería está impresa sobre papel kraft, reciclado y después arrugada y vuelto a arrugar con mucho cuidado.


In this edition, a logo with graphic and typographical grafts has been created, reflecting the philosophy of the days that aim to converge rural contemporary life with tradition. All the stationery is printed on kraft paper, recycled and then wrinkled and re-wrinkled with great care.